കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി: ഐതിഹ്യമാല    pdf
ചന്തുമേനോന്‍: ഇന്ദുലേഖ      pdf
പൂന്താനം: ജ്ഞാനപ്പാന     pdf
കുമാരനാശാന്‍: കരുണ      pdf 
കേരളോല്‍പ്പത്തി     pdf
കുമാരനാശാന്‍: ലീല      pdf
നാടന്‍പാട്ടുകള്‍   pdf
കുമാരനാശാന്‍: നളിനി     pdf 
കുമാരനാശാന്‍: പ്രരോദനം      pdf
രാജരാജവര്‍മ്മ: സാഹിത്യസാഹ്യം    pdf
സഞ്ജയന്‍: സഞ്ജയന്റെ കൃതികള്‍ pdf
കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍: കല്യാണസൗഗന്ധികം  pdf 
കുമാരനാശാന്‍: ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത pdf
കുമാരനാശാന്‍: വീണപൂവ്    pdf